Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden, BeweegKrachtig - Chantal Theys

Laatste update januari 2020

 1. Definities

1.a. Algemene voorwaarden: deze voorwaarden (te lezen op www.beweegkrachtig.com) die toepasbaar zijn op alle producten en diensten van BeweegKrachtig (o.a. (online)coaching, (online)training of opleiding, energetische-, bewegings- of adem/meditatiesessies) in de vorm van losse lessen en sessies, programma’s, trajecten, abonnementen, workshops, cursussen, trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, privé, zakelijk en/of in groepsverband.

2.b. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en diensten aan de consument of opdrachtgever aanbiedt, in dit geval BeweegKrachtig.

3.c BeweegKrachtig: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72803061, BTW-id NL001890757B67 en bankrekeningnummer NL58KNAB0257872779. Contactadres: Heuvelrijt 10, 5581 SN Waalre.

4.d. Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die losse sessies of complete trajecten/programma’s, abonnementen en scholingen (trainingen, workshops) wil volgen of volgt bij BeweegKrachtig en/of producten wil aanschaffen of aanschaft bij BeweegKrachtig.

 1. Aanmelding, toepasselijkheid en geschillen
  2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeweegKrachtig en de klant voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Bij inhuur van BeweegKrachtig als trainer/coach kunnen bij tekenen van overeenkomst nadere, aanvullende of afwijkende voorwaarden worden afgesproken. Door aanmelding voor producten of diensten van BeweegKrachtig gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

  2.2. De overeenkomst tussen BeweegKrachtig en de klant komt tot stand door ontvangst van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of de door BeweegKrachtig gezonden bevestiging na ontvangst van diens mondelinge aanmelding of aanmelding via e-mail, website of social media.

2.3. De klant verklaart door betaling van de factuur, het aangaan van de eerste sessie of les of ondertekening en retourzending van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van BeweegKrachtig als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.

2.4. BeweegKrachtig behoudt het recht deze condities te wijzigen. De geldende versie is op aanvraag beschikbaar via chantaltheys@outlook.com en op de website. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden gemeld op de website.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers en ingehuurde zelfstandigen van BeweegKrachtig.

2.6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BeweegKrachtig en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BeweegKrachtig partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.9. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Toelating, selectie en beschikbaarheid

3.a. Ter wille van de kwaliteit van de dienstverlening en het beoogde eindresultaat bepaalt BeweegKrachtig welke klanten worden toegelaten en behoudt BeweegKrachtig zich het recht voor aanmelding van de klant te weigeren. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de klant zich bewust is van het feit dat 1) het training, coaching of energetische sessie betreft en geen therapie. BeweegKrachtig is niet therapeutisch opgeleid, 2) het de klant zijn eigen verantwoordelijkheid is om medische en psychische aandoeningen te melden aan BeweegKrachtig en indien relevant zijn behandelaars te raadplegen over Beweegkrachtig, 3) BeweegKrachtig niet is aangesloten bij een beroepsvereniging of klachtencommissie.

3.b. Ter wille van de kwaliteit van de dienstverlening en het beoogde eindresultaat behoudt BeweegKrachtig zich het recht voor de start van groepsactiviteiten uit te stellen, indien er minder dan 5 aanmeldingen zijn.

3.c. Indien zich voor trainingen, opleidingen of lessen meer klanten melden dan kunnen worden geplaatst, wordt naast geschiktheid de volgorde van aanmelding aangehouden en wordt aan de overige klanten een plaats aangeboden op de eerstvolgende training met dezelfde inhoud.

 1. Deelnamekosten

4.a. De deelnamekosten voor trainingen, opleidingen, programma’s of abonnementen dienen uiterlijk 1 week voor de aanvang te zijn voldaan. Voor losse lessen of sessies worden de kosten per sessie/les achteraf gefactureerd mits anders overeengekomen.

4.b. Klanten voldoen facturen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

4.c. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft BeweegKrachtig het recht de klant de toelating te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

4.d. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

 1. Annuleren

5.a. Annulering door de klant dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop BeweegKrachtig de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

5.b. tot 1 maanden voor aanvang van de trainingen, opleidingen, programma’s of abonnementen: 50%

5.c. binnen 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de trainingen, opleidingen, programma’s of abonnementen: 75%

5d. binnen 2 weken voor aanvang van de trainingen, opleidingen, programma’s of abonnementen: 100%

5.e. binnen 48 uur voor aanvang van een losse les of sessie: 50%

5.f. binnen 24 uur voor aanvang van een losse les of sessie: 100%

5.g. Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van deelnamekosten plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan BeweegKrachtig worden voorgelegd.

5.h. Bij overmacht aan de zijde van de klant, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, kan in overleg met BeweegKrachtig worden besloten dat de deelnamekosten kunnen worden gebruikt voor latere deelname met dezelfde inhoud.

5.i. BeweegKrachtig heeft het recht om – met duidelijke opgaaf van redenen – te annuleren of deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen klant recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag met betrekking tot het geannuleerde. Bedragen worden binnen 30 dagen gerestitueerd.

 1. Auteursrechten

6.a. Zonder schriftelijke toestemming van BeweegKrachtig is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor doeleinden die niet door BeweegKrachtig worden verzorgd.

6.b. Enkel BeweegKrachtig mag foto’s en filmopnamen maken tijdens de opleidingen of cursussen en deze kunnen worden gebruikt voor reclame-uitingen en websites. BeweegKrachtig is eigenaar van de gemaakte foto’s en opnamen.

 1. Aansprakelijkheid

7.a. BeweegKrachtig is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van BeweegKrachtig, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de klant en/of mede faciliterende organisatie(s). Deelname aan trainingen, opleidingen, lessen of sessies is volledig voor eigen risico van de klant.

7.b. BeweegKrachtig is evenmin aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training, opleiding, les of sessie.

7.c. BeweegKrachtig is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de klant na de training, opleiding, les of sessie met de opgedane kennis doet. 

 1. Uitstel of afgelast

8.a. BeweegKrachtig behoudt zich het recht voor een opleiding, training, les of sessie voor aanvang uit te stellen of af te gelasten. In geval van uitstel blijft de overeenkomst tot deelname in stand, met een maximale termijn van 6 maanden. In geval van afgelasting ontvangen de klant de reeds betaalde deelnamekosten terug.

8.b. Voor verzuimde lessen en sessies vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering kan de klant verzuimde lessen inhalen.

 1. Klachten

9.a. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij BeweegKrachtig via chantaltheys@outlook.com. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing. BeweegKrachtig is niet aangesloten bij een beroepsvereniging of klachtencommissie.

Privacyverklaring, BeweegKrachtig - Chantal Theys

Laatste update januari 2020

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Uiteraard.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website of mijn social media bezoekt, contact met me opneemt (via een contactformulier, e-mail, telefonisch of via social media) en/of gebruik maakt van de diensten van “BeweegKrachtig”, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, en bankgegevens.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de door jouw aangevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken. De dienstverlening is inclusief alle support buiten de sessies, scholing en abonnementen om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten. En je gegevens worden gebruikt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor de belastingaangifte.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Contactgegevens voor aan mijn dienstverlening gerelateerde promotie- of marketingdoeleinden worden bewaard zolang je jezelf niet hebt uitgeschreven voor nieuwsbrieven.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem contact op via:

chantaltheys@outlook.com

T: 06 48553371

Dank voor het lezen!

Versie januari 2020